Regulamin

 • Skrócone zasady korzystania z serwisu elineo.eu

  1. Wprowadzasz dane swojej firmy.
  2. Rejestrujesz domenę internetową, transferujesz lub parkujesz wykorzystując nasze serwery DNS.
  3. Wybierasz szablon.
  4. Wprowadzasz dane na stronę www samodzielnie lub z pomocą naszego konsultanta.
  5. Możesz z nami korespondować mailowo, rozmawiać Skype lub telefonicznie.
  6. W każdej chwili zmieniasz dane na swojej witrynie www.
  7. Otrzymujesz dostęp do przestrzeni FTP na Twoje pliki oraz pocztę e-mail..
 • Regulamin korzystania z serwisu elineo.eu

 • Niniejszy regulamin zawiera warunki korzystania z „Usługi” świadczonej przez „Dystrybutora”. Zamawiając „Usługę” akceptujesz warunki regulaminu.

  Regulamin obowiązuje od 2015.01.01 do odwołania lub wprowadzenia zmian.

  Dystrybutorem świadczącym Usługę jest UniStyle.pl, z zezwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, legitymującą się numerem REGON 473291643 z numerem identyfikacji podatkowej PL7272608328.

  Licencjodawcą jest UniStyle.pl, z zezwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, legitymującą się numerem REGON 473291643 z numerem identyfikacji podatkowej PL7272608328.

  Klientem Końcowym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub osoby fizyczne prowadzące działalność z zawartą cywilną umową współpracy,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa, spółka jawna, zarejestrowane organizacje, stowarzyszenia lub fundacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego lub nie posiadające takiego statusu oraz partie polityczne.

  Definicje

  Utwór – za każdym razem gdy w regulaminie mowa o „Utworze” rozumie się przez to oprogramowanie o nazwie „eLineo online edition”, w którego skład wchodzi: (a) kod źródłowy wykonywany po stronie serwera www, stworzony w języku PHP5 oparty o technologię YII Framework oraz (b) kod źródłowy wykonywany po stronie przeglądarki Internetowej składający się z kodu źródłowego języków XHTML, CSS, JavaScript oraz (c) strukturę bazy danych oraz (d) grafikę interfejsu paneli administracyjnych. Skład kodu źródłowego (a) i (b) stanowią części oprogramowania, którego majątkowe prawa autorskie w całości należą do licencjodawcy oraz te części oprogramowania, które dostępne są na zasadach niewyłącznych, których prawa określają niezależne licencje GNU/PL, OpenSource oraz RoyalityFree. Utworem w tym regulaminie jest design wykorzystywany w budowie docelowej Strony Internetowej obsługiwanej przez oprogramowanie eLineo online.

  Licencjodawca – podmiot posiadający pełne majątkowe prawa autorskie do Utworu przez co rozumie się prawa do odtwarzania, powielania dowolnymi metodami, modyfikacji, wprowadzania do obrotu oraz publicznych prezentacji jak również inne prawa pozwalające swobodnie zarządzać Utworem. Dystrybutor na mocy innych, ważnych umów posiada prawa uprawniające do odsprzedaży licencji Utworu, która uprawnia do korzystania z narzędzia ContentConsole w obrębie strony Internetowej (konkretnej domeny Internetowej). Zaznacza się jednak że jedna licencja na Utwór uprawnia do zastosowania Utworu na jednej stronie internetowej.

  Cadmin – narzędzie w formie panelu administracyjnego umożliwiające konfigurację wybranych elementów Utworu. Przy czym zaznacza się że narzędzie umożliwia zarządzanie konfiguracją wszystkich Stron Internetowych Klientów Końcowych, zarządzanie uprawnieniami dostępu Klientów Końcowych oraz konfigurację modułów.

  Strona Internetowa – w tym regulaminie to treść oraz grafika, zamieszczona za pomocą narzędzia „eLineo online edition ContentConsole” i „eLineo online edition cadmin”, której właścicielem w rozumieniu majątkowych praw autorskich jest Klient Końcowy lub inny podmiot w zależności od postanowień odrębnych umów. Strona Internetowa nie stanowi części lub całości Utworu „eLineo online edition”, jest niezależnym tworem, obsługiwanym częściowo lub w całości przez narzędzia administracyjne takie jak Cadmin oraz ContentConsole. Szablon wykorzystany do budowy strony Internetowej należy do Licencjodawcy i jest udostępniany na czas świadczenia usługi przez Licencjodawcę.

  Dostęp FTP – dostęp protokołem FTP do szablonów strony Internetowej.

  ContentConsole – narzędzie w formie panelu administracyjnego do którego dostęp możliwy jest dla Klienta Końcowego, umożliwiające konfigurację wybranych elementów Strony Internetowej, treści na stronie Internetowej oraz wybranych funkcji udostępnionych modułów.

  Szablon strony Internetowej – plik lub zbiór plików definiujących wygląd Strony Internetowej.

  Uptime –procentowe ujęcie czasu działania usługi. W tym regulaminie określony przedział czasowy dla procentowego ujęcia uptime, został przyjęty rok kalendarzowy.

   

  § 1
  Określenie przedmiotu regulaminu

  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu oraz publikacja wynikowej Strony Internetowej w Domenie Internetowej w czasie świadczenia Usługi.
  2. Dystrybutor oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji Usługi oraz, że korzystanie z Utworu w zakresie określonym regulaminem nie narusza praw autorskich twórców Utworu. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Klient Końcowy nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszym regulaminem i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
  3. Niniejszy regulamin zostaje zawarty z chwilą akceptacji przez Klienta Końcowego jego postanowień. Akceptacja odbywa się w formie potwierdzenia rejestracji na stronie Internetowej (www.elineo.eu, www.elineo.pl, www.elineo.com.pl )
  4. Klient Końcowy zobowiązuje się do korzystania z Utworu w sposób nie naruszający prawa i dobrych obyczajów.

  § 2
  Zakres praw do korzystania z utworu

  1. W ramach usługi dystrybutor udziela Klientowi Końcowemu zgody na korzystanie z utworu określonego w § 1.  w czasie objętym opłatą, na następujących zasadach:
   1. Klient otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego („ContentConsole”)
   2. Klient nie otrzymuje dostępu do kodu źródłowego (a)
   3. Klient zobowiązuje się do posiadania zarejestrowanej domeny Internetowej której ustawienia stref DNS wskazują na Utwór, w taki sposób że po wpisaniu adresu strony Internetowej w przeglądarce Internetowej pojawia się treść wynikowa Utworu.
  1. Dystrybutor ma prawo na korzystanie z utworu określonego w § 1.  na następujących polach eksploatacji:
   1. używanie Utworu do budowy Stron Internetowych Klientów Końcowych,
   2. przekazywanie dostępu dla Klientów Końcowych do narzędzia ContentConsole,
   3. używanie dostępu do narzędzi Cadmin oraz ContentConsole w publicznych prezentacjach (o ile nie narusza to praw Klientów Końcowych),
   4. używanie narzędzia Cadmin oraz ContentConsole w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych oraz własnych materiałach reklamowych (o ile nie narusza to praw Klientów Końcowych),
   5. używanie narzędzia Cadmin oraz ContentConsole do obsługi strony Internetowej Klienta.
   6. używanie dostępu FTP do tworzenia i modyfikacji wyglądu stron Internetowych Klientów Końcowych.
  1. Klient Końcowy w ramach zakupionej jednej licencji rocznej  ma prawo do jednoczesnego utrzymywania za pomocą Utworu jednej Strony Internetowej.

  § 3
  Inne postanowienia wynikające z niniejszego regulaminu

  1. Na zasadach niniejszego regulaminu Klient otrzymuje prawo do korzystania z dostępu Klienckiego do panelu PLESK (Parallels Plesk Panel).
  2. Przez dostęp do panelu PLESK rozumie się możliwość konfiguracji części usług hostingowych (w tym skrzynek pocztowych, ich aliasów i konfiguracji autoresponderów), zgodnie z instrukcją obsługi Parallels Plesk Panel 11.5+, z zastrzeżeniem dostępu do tych części panelu, które przewidział Licencjodawca oraz Dystrybutor.

   

  § 4
  Obowiązki Licencjodawcy

  1. Licencjodawca zobowiązuje się do utrzymania Utworu w stanie pełnego funkcjonowania przez co rozumie się:
   1. Zapewnienie nieprzerwanego działania Stron Internetowych Klientów utrzymywanych w ramach niniejszego regulaminu z uptime określonym na poziomie 99,5%.
   2. Zapewnienie bezawaryjności Stron Internetowych Klientów Końcowych przez co rozumie się zgodność kodu wprowadzonego przez Dostęp FTP z kodem wynikowym.
   3. Zapewnienie bezawaryjności Utworu przez co rozumie się dostęp do wszystkich planowanych funkcjonalności utworu na poziomie nie mniejszym niż w dniu akceptacji regulaminu. W przypadku wykrycia przez Klienta wad Utworu nie wpływających na bezpieczeństwo Strony Internetowej Klienta w tym bezpieczeństwa dostępu do narzędzia ContentConsole oraz Cadmin, licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad w ciągu 30 dni roboczych od chwili jego skutecznego poinformowania o zaistniałej wadzie. W przypadku wykrycia przez licencjobiorcę wad Utworu wpływających na bezpieczeństwo Strony Internetowej Klienta Końcowego w tym bezpieczeństwa dostępu do narzędzia ContentConsole oraz Cadmin, licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad w ciągu 96 godzin roboczych od chwili skutecznego poinformowania licencjodawcy o zaistniałej wadzie.
  2. Licencjodawca zapewnia wykonywanie cyklicznych backupów Stron Internetowych Klientów Końcowych w skład których wchodzi baza danych oraz pliki.

  § 5
  Zakazy

  1. Klienta obowiązuje zakaz przekazywania dostępu do narzędzia ContentConsole lub cadmin jakimkolwiek innym podmiotom lub osobom poza organizacją Klienta i Dystrybutora.
  2. Zabrania się wykorzystywania Usługi do celów innych niż prezentacja reklamowo-marketingowa oferty, usług i informacji firmowych Klienta Końcowego.
  3. Stanowczo zabrania się wykorzystywania Usługi do przechowywania zasobów dla innych usług, przez co rozumie się hotlinkowanie.

  § 6
  Wyłączenie odpowiedzialności

  1. W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA ORAZ DYSTRYBUTOR NIE ODPOWIADAJĄ KONTRAKTOWO ANI DELIKTOWO WOBEC KLIENTA, Z WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRAWA MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE, ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKŁE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
  2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem utworów, a nie związane z prawami autorskimi. Obowiązek uzyskania uprawnień do wszelkich materiałów wykorzystanych do budowy Strony Internetowej podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej spoczywa na Kliencie Końcowym.

  § 7
  Ceny

  1. Licencjodawca ustala ceny katalogowe.
  2. Licencjodawca gwarantuje niezmienność cen w okresie minimum 3 miesięcy od dnia ostatniej zmiany cen.
  3. Licencjodawca ma obowiązek informowania o zmianie cen minimum 2 miesiące przed ich wprowadzeniem, publikując cennik na jednej ze stron: www.elineo.pl , elineo.eu, elineo.com.pl
  4. Dystrybutor otrzymuje rabaty od cen katalogowych, które stanowią tajemnicę handlową.

  § 8
  Realizacja zamówienia i uruchomienie usługi

  1. Uruchomienie usługi (z obowiązkiem zapłaty) jest równoznaczne z:
   • rejestracją na stronie Internetowej elineo.eu,
   • zalogowaniem,
   • wyborem skórki,
   • podpięciem domeny internetowej
   • opłaceniem wystawionej faktury lub faktur PRO-FORMA.
  2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wykonaniem następujących kroków:
   • Wypełnieniem formularza rejestracyjnego pod adresem elineo.eu w zakładce Rejestracja lub Załóż Konto
   • W formularzu rejestracyjnym:
    • * akceptację regulaminu - niniejszy regulamin,
    • * zgodę na przetwarzanie danych - usługa świadczona jest wyłącznie dla Klienta Końcowego (firmy, instytucje, organizacje, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne),
    • * zgodę na kontakt drogą mailową lub telefoniczną w sprawach technicznych - oznacza zgodę na kontakt w uzasadnionym przypadku takim jak: awaria, usterka, błąd, podejrzenie o stosowanie materiałów do których Klient Końcowy nie posiada praw majątkowych, wezwania abuse.
  3. Zalogowanie w serwisie jest równoznaczne z podaniem prawidłowego loginu oraz hasła w oknie logowania, dostępnego na stronie elineo.eu i przejście do sekcji Twoje strony Internetowe, a następnie wybór opcji Załóż nową stronę internetową.
  4. Wybór skórki jest równoznaczny z przejściem wszystkich kroków formularza, który pojawi się po wyborze opcji Załóż stronę internetową, w tym wprowadzenie nazwy strony, adresu świadczonej usługi lub rejestraci firmy, wyborze subdomeny oraz wyborze języka lub języków w których prezentowane będą treści. Zaznacza się się języki mogą ulec zmianie w trakcie świadczenia usługi bez dodatkowych kosztów w ramach języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.
  5. Podpięcie domeny internetowej jest równoznaczne z:
   • rejestracją domeny (z obowiązkiem zapłaty) po wejściu w zakładkę Twoje domeny, a następnie wyborze opcji Kup nową domenę oraz przejściem wszystkich kroków wymaganych podczas rejestracji domeny, jak również opłaceniu faktury pro-forma
    lub
   • transferem domeny, oddelegowaniem domeny, czy też zaparkowaniem domeny na serwerach elineo.eu. W tym celu niezbędny jest kontakt z obsługą techniczną eLineo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie elineo.eu
  6. Termin opłacenia faktur pro-forma nie przekracza 14 dni od chwili rejestracji usługi. W tym czasie użytkownik może bezpłatnie testować usługę.
  7. Nie opłacenie faktur pro-forma jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją z usługi. Utworzone konto użytkownika jak również wprowadzone wszelkie dane mogą zostać usunięte bez informowania o tym fakcie w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o takim zamiarze.
  8. W okresie 14 dni świadczenia usługi w ramach konta testowego nie obowiązują żadne warunki promocyjne. Jeżeli kleint zamówił usługę w trakcie trwania promocji lub przed opublikowaniem jej warunków, a nie dokonał zapłaty za usługę nie przysługują mu żadne warunki promocyjne. Opublikowane warunki różnych promocji nie sumują się.

  § 9
  Poufność

  1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały w związku z wykonywaniem niniejszego regulaminu, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.
  2. Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa (knowhow), co do których przedsiębiorca lub osoby przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

   

  § 10
  Rozwiązywanie sporów

  1. Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z niniejszym regulaminem winny być dokonane w formie pisemnej i podpisane przez każdą ze Stron lub jej należycie upoważnionych przedstawicieli, pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie zawiadomienia Stron w związku z regulaminem i świadczoną Usługą, muszą być dane na piśmie faxem lub doręczane osobiście albo wysłane listem poleconym. Adresy dla doręczeń Licencjodawcy i Klienta Ko}cowego są podane poniżej. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony zobowiązują się do uprzedniego zawiadomienia o tym na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty zmiany adresu. W każdym innym przypadku wszelkie zawiadomienia wysłane na poprzedni adres będą uważane za doręczone.

  a) Wszelka korespondencja dla Licencjodawcy dotycząca niniejszej regulaminu i świadczonej Usługi winna być kierowana na adres:

  UniStyle.pl, 92-777 Łódź, Ul. Mandarynkowa 35 lok 31B

  b) Wszelka korespondencja dla Klienta Końcowego dotycząca niniejszego regulaminu i świadczonej Usługi będzie kierowana na podany adres fakturowania podczas rejestracji Usługi.

  1. Sądem pierwszej instancji wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszego regulaminu będzie właściwy rzeczowo sąd dla miejsca siedziby Licencjodawcy.
  2. Regulamin dostępny jest online na jednym z serwisów internetowych: www.elineo.pl, www.elineo.com.pl, www.elineo.eu.
  3. Starsze wersje regulaminu będą archiwizowane przez licencjodawcę.
  4. Zmiana regulaminu może nastąpić na 1 miesiąc po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie. Klient Końcowy ma wówczas prawo do odstąpienia od Usługi w czasie nie przekraczającym 30 dni od dnia przekazania nowej wersji regulaminu. Klient Końcowy przy odstąpieniu od świadczenia Usługi może żądać zwrotu wpłaconej wartości usługi wyliczonej przez Dystrybutora, co do wartości proporcjonalnej do dni pozostałych w „okresie” świadczenia usługi.